DAY THREE OF THE WORLD POOL CHAMPIONSHIPS

Players return to the table for the third day of The World Pool Championship which runs until the 10th June at Milton Keynes . The tournament started out featuring 128 players and have been split into two stages:

We saw players competing in a Race To 11 ,then Straight Knockout (Last 64 onwards)  and here are todays match scores .

Fedor Gorst8V11Skyler Woodward
Konrad Juszczyszyn8V11Bahram Lotfy
Roberto Gomez11V2Muhummed Daydat
Aloysius Yapp11V10Ralf Souquet
Marc Vidal Claramunt2V11Mario He
Mieszko Fortuński11V4Ivo Aarts
Thorsten Hohmann11V8Stephen Holem
Sanjin Pehlivanovic7V11Albin Ouschan
Michal Gavenciak8V11Billy Thorpe
Marc Bijsterbosch11V7Karol Skowerski
Elliot Sanderson11V3Ivica Putnik
Max Lechner11V4Veronika Ivanovskaia
Jeremy Sossei11V5Kelly Fisher
Robbie Capito11V5Craig Osborne
Radoslaw Babica3V11David Alcaide Bermudez
Daniel Schneider7V11Philip Stojanovic
Shane Van Boening11V4Jayson Shaw
Hunter Lombardo6V11Pijus Labutis
Aleksa Pecelj11V4Jasmin Ouschan
Olivér Szolnoki11V10Wojciech Szewczyk
Karl Boyes11V5Moritz Neuhausen
YUKIO AKAGARIYAMA7V11Francisco Sanchez Ruiz
Darren Appleton8V11Joshua Filler
Alex Kazakis6V11Naoyuki Oi
Niels Feijen9V11Tomasz Kaplan
MASATO YOSHIOKA9V11Jonas Souto Comino
Mateusz Sniegocki10V11Dimitri Jungo
Jakub Koniar9V11Marco Teutscher
Daniel Maciol10V11Omar Al Shaheen
Chris Melling11V9Badar Alawadhi
Nick Ekonomopoulos11V2Jan van Lierop
Wiktor Zieliński9V11Casper Matikainen

Last thirty two

Skyler Woodward11V4Bahram Lotfy
Roberto Gomez11V7Aloysius Yapp
Mario He7V11Mieszko Fortuński
Thorsten Hohmann7V11Albin Ouschan
Billy Thorpe10V11Marc Bijsterbosch
Elliot Sanderson9V11Max Lechner
Jeremy Sossei11V7Robbie Capito
David Alcaide Bermudez11V6Philipp Stojanovic
Shane Van Boening11V4Pijus Labutis
Aleksa Pecelj2V11Olivér Szolnoki
Karl Boyes3V11Francisco Sanchez Ruiz
Joshua Filler6V11Naoyuki Oi
Tomasz Kaplan11V5Jonas Souto Comino
Dimitri Jungo11V8Marco Teutscher
Omar Al Shaheen11V10Chris Melling
Nick Ekonomopoulos11V5Casper Matikainen

It all commences again at 12 noon tomorrow.